Vyhledej
cyklokrouzek > Vzdělávání > střední školy

Původně textilní průmyslovka se mění v moderní laboratoř: chemickou i počítačovou

Nejbližší den otevřených dveří je ve čtvrtek 6. února 2020.

Redakce / 5.02.2020, Dvůr Králové nad Labem
Ve Dvoře Králové byla v blízkosti Labe před více než 130 lety postavena budova Střední průmyslové školy textilní, kterou mnozí Dvoráci stále mají za “průmyslovku”. V současné době patří pod Střední školu informatiky a služeb (SŠIS) a v roce 2019 si prošla zatím největší rekonstrukcí, která reagovala na potřeby moderní výuky.
 

FOTOGALERIE - Textilní průmyslovky se mění v laboratoř chemickou i počítačovou

O změnách, kterými si budova prošla, jsme si povídali s Ing. Monikou Štodtovou, zástupkyní ředitele pro obor Aplikovaná chemie a Informační technologie, které se v této budově dnes vyučují.

Budova průmyslovky (dnes s označením I) slavila nedávno 130 let od svého založení. Kolik rekonstrukcí během své existence zažila?

Asi málokdo tuší, že průmyslovka se skládá vlastně ze dvou budov: z hlavní budovy průmyslovky a přilehlých laboratoří, které byly přistaveny k hlavní budově později. Hlavní budova je narozdíl od přístavby památkově chráněná, ale rekonstrukcí prošly loni obě části. Předchozí zásahy měly vždy podobu spíše drobných oprav či úprav. V posledních letech došlo k bouřlivému rozvoji informačních technologií, modernizace zařízení a zásadní rekonstrukce budovy i učeben byly nezbytností.

Jak se měnily v čase obory vyučované na této budově?

Obory na textilní průmyslovce si prošly určitým vývojem a s tím se měnily i funkce jednotlivých částí budovy. Postupně se přecházelo na obor textilního zušlechťování, protože textil směřoval k úpravárenství. Bylo důležité vychovat tedy i chemiky, kteří umí tisknout a barvit. Tehdy vlastně začala éra chemie na této škole, která zde měla zastoupení do začátku 90. let v oboru zušlechťování textilií. Chvíli se zde vyučovaly i ekonomické vědy, ale zároveň se stále pokračovalo v chemii, jen pod názvem Chemická technologie, později Aplikovaná chemie. K těmto oborům se přidal i obor Informační technologie a tak je tomu i dodnes. V roce 2007 se tato budova stala, jako poslední, součástí jednoho komplexu složeného ze 3 škol: dnešní SŠIS.

Jak velký rozsah rekonstrukce měla?

Cílem bylo zateplení budov včetně výměny oken, rekonstrukce laboratoří v přístavbě i učeben pro výuku informačních komunikačních technologií na hlavní budově. Kolemjdoucí mohou vidět nové fasády, dělaly se podlahy v přízemí budovy. Nově jsou součástí budov rekuperační jednotky zajišťující cirkulaci vzduchu v učebnách, nechybí ani čidla pro CO2. V počítačových učebnách máme dokonce klimatizaci, což není na školách úplně standardní. Tento rozsáhlý projekt stál více než 54 mil. Kč, které se nám podařilo získat díky vícezdrojovému financování. 

Měnilo se i vybavení jednotlivých tříd?

Souběžně s rekonstrukcí běžely i projekty na vybavení moderních učeben. Z nich jsme zařídili kompletní vybavení chemických laboratoří i nové, velmi moderní přístrojové vybavení. Všechny učebny laboratoří jsou vybaveny moderními digestořemi, počítači, dataprojektory a novým profesionálním nábytkem. 

Dalším cílem je dokončit kybernetický polygon, tedy velmi moderně zařízenou učebnu se více než 30 PC stanicemi, vlastní servrovnou a moderním software. Cílem je mít dostatečné zázemí pro výuku kybernetické bezpečnosti, jejíž nedílnou součástí je trénink obrany sítě. Za tímto účelem byly spojeny dvě původně samostatné účebny: dvě skupiny žáků tak mohou proti sobě simulovat útok a obranu. V této učebně nechybí ani vybavení pro robotiku. Nyní se tam právě předávají prvákům mikropočítače Raspberry Pi 3, které dostávají každý rok pro vypracování domácích úkolů a ke zkvalitnění výuky. V poslední ze tří nově rekonstruovaných učeben se právě realizovala výměna počítačových stanic, ostatní je již mají vyměněné. Využívají se již pro výuku počítačových sítí, programování, ale i obecně, pro kompletní výuku informačních a komunikačních technologií průřezově mezi obory.

Zřejmě hodně Dvoráků si vybavuje ve vaší budově přízemí, kde byly umístěny původně tiskařské stroje v rámci textilní průmyslovky.

Přízemí prošlo částečnou proměnou již v roce 2004, kdy z jedné haly vznikla aula. Do druhé haly, kde původně stály barvířské a tiskařské stroje a nyní již nebyla provozně využívána, se v roce 2019 část těchto strojů vrátila, ovšem již v rámci textilního muzea. I v přízemí vznikly ze 3 místností robotické učebny, které budou v rámci dalšího podařeného projektu sdílené žáky z místních základních škol. Vybaveny jsou nadstandardně gravírovacími stroji, frézkami, 3D tiskárnami, roboty - a to nejen pro výuku, ale i v rámci volnočasových aktivit. V dalších prostorách budovy plánujeme vybudovat dvě učebny určené pro výuku elektrotechniky, robotiky a programování pro chytré domácnosti.

Mohou vaši žáci využívat zmíněné vybavení i mimo výuku?

V rámci kroužků jsme otevřeni i široké veřejnosti. Od loňského roku nabízíme kroužek programování a robotiky dokonce i žákům základních škol, kdy je přítomen odpovědný vyučující a lektoři z řad našich žáků. Pro naše žáky máme speciálně na naší budově již delší dobu zavedený odpolední kroužek programování a 3D grafiky. Zcela nově si mohou vyzkoušet kroužek multimediální tvorby, kdy si sami dovytvářejí své studio a točí reportáže zatím o škole, ale do budoucna si budou moci zvolit svá vlastní témata.

Rozsáhlost rekonstrukce si zřejmě vyžádala zásah do výuky. Jak velká byla omezení?

Obecně největší stavební zásah, a tedy i omezení ve výuce, byl v laboratořích, neboť se nejedná o památkově chráněnou budovu. V dubnu roku 2019 jsme ukončili laboratorní cvičení, aby mohly začít stavební úpravy, které jsme směřovali hlavně na letní prázdniny. Z původní budovy zbylo v létě jen obvodové zdivo a střecha. Již od listopadu však vyučujeme v téměř kompletně nové budově, která se může pochlubit i jedinečným zařízením: dvě laboratoře jsme měli vybavené již od loňského roku, ale nově jsou součástí dalších laboratoří velmi sofistikované, profesionální přístroje za 1,5 mil. Kč, z nichž některé jsou dělané na zakázku pro naši výuku. Tato modernizace výuky instrumentální analýzy nám zároveň pomohla dovolit otevřít nové zaměření: forenzní analýzu. Zaměření v rámci oboru analytická chemie jsou tedy v současné době: výroba a zpracování polymerů, farmaceutický asistent, analýza životního prostředí a nově zmíněná forenzní analýza. 

Jaké uplatnění mají vaši absolventi chemického oboru: mají možnost se s maturitou ihned uplatnit na trhu práce, nebo je nutná další nástavba či vysoká škola?

Výukový program v tomto oboru je připravený tak, aby byli absolventi připraveni nastoupit do práce již po maturitě, ale zároveň aby byli schopni studovat i vysokou školu, a to nejen chemického charakteru. Kromě chemie jsou naši studenti silní i v biologii, a nabízí se tak i následné studium zdravotnických oborů. Dle posledních statistik 100 % našich absolventů podává přihlášku na vysokou školu a bývají úspěšní zejména na školách technického zaměření, ale i pedagogiky. 

Rozsah uplatnění je poměrně široký. Obecně vzato, dnes každá firma potřebuje někoho, kdo hlídá a zavádí management kvality. Zaměstnanci tohoto oddělení provádějí průběžnou kontrolu výrobků, vody, hlídají obecně jakost, dbají na zajištění bezpečnosti práce. Na tyto pozice jsou od nás absolventi připraveni.

Souvisela rekonstrukce se změnami oboru informační technologie?

Tak jako jsme nemohli bez moderního zařízení otevřít fornezní analýzu u aplikované chemie, nemohli bychom si dovolit bez modernizace a rekonstrukce inovaci výukového programu, ale ani přípravu nového vzdělávacího programu i v oboru informační technologie, k čemuž došlo v roce 2019. Novými předměty se staly kybernetická bezpečnost, spolu se studiem souvisejících právních nařízeních, a robotika a internet věcí. V rámci tohoto oboru tak získají žáci nově nejen znalosti v oblasti programování, programového vybavení a síťařiny. 

Je na hlavní budově prostor ještě pro další rekonstrukce?

V přízemí máme prostory pro žákovský klub, kde by se žáci potkávali, mohli vypracovávat dlouhodobé projekty. Chceme pokračovat v rekonstrukci učeben, vytvořit další moderní prostory pro žáky. Je pro nás velkou výzvou jít cestou moderního vzdělávání, aktivní účasti žáka na hodině, kdy bude sám motivován. V každé budově máme již nyní "finskou" učebnu pro výuku ve skupinách, teď zavádíme mobilní počítačové učebny. Pro výuku zmíněných nových předmětů v oboru informační technologie připravujeme rekonstrukci 2 stávajících učeben, kdy výstupem by měla být, jak již jsem uvedla, učebna se zaměřením opět na robotiku, ale i programování pro chytré domácnosti. Počítáme i se zásahy do učeben fyziky a elektrotechniky, a to opět díky vicezdrojovému financování, kdy peníze čerpáme jak z dotací ministerstev, tak od zřizovatele - Královéhradeckého kraje. 

Ve vámi nabízených oborech je důležité propojení s praxí. Spolupracujete s firmami nebo vysokými školami?

Souhlasím s tím, že obzvláště u technických oborů je důležité propojení s praxí, a tak v posledních 4 letech spolupracujeme s firmami v regionu na bázi exkurzí a stáží. Ročně stihneme 20 i více exkurzí, které plánujeme tak, aby zapadaly a navazovaly na teoretickou výuku. Výjimkou nejsou ani dvoudenní stáže, jako oboustranně výhodné se jeví i možné brigády.

V oboru informačních technologií jsme od roku 2019 součástí clusteru pro kybernetickou bezpečnost (Network Security Monitoring Cluster). Jedná se o sdružení institucí, firem i škol, které se chtějí podílet na propagaci a vzdělávání vývoje kybernetické či informační bezpečnosti.

Pro obor aplikované chemie je pro nás důležité napojení na Univerzitu Pardubice: od roku 2018 jsme fakultní školou Fakulty chemicko-technologické. Naši žáci jezdí na fakultu na stáže a zapojují se tak již na střední škole do výzkumných projektů. Loni jsme měli skupinu žáků, kteří se účastnili projektů,  týkajících se výroby bionafty a léčiv - generik. Letos jsme již stihli navštívit katedru polygrafie a zpracování papíru.

Pomáháte naopak vy základním školám s výukou vzhledem ke svému modernímu nadstandardnímu vybavení?

Již kromě zmíněného projektu sdílené učebny robotiky a nabízených odpoledních kroužků spolupracujeme se základními školami v rámci implementace IKAPu (implementace krajského akčního plánu): příkladem jsou projektové dny, které umožňují 4hodinové laboratorní cvičení pro žáky ZŠ. Vycházíme tak vstříc základním školám, které mají po schválení změny zákona o ochraně zdraví omezené možnosti v rámci laboratorních praktik. Na tuto spolupráci navazuje velký chemický turnaj pro žáky základních škol, který shodou náhod startuje nyní - v druhém únorovém týdnu. Soutěží se v týmech a prověřují se přírodovědné znalosti a dovednosti. Lektory soutěžících jsou naši žáci aplikované chemie.

Jaké předpoklady a znalosti by měl mít žák základní školy, který se chce hlásit na vaše obory?

Důležitými kritérii jsou výsledky z přijímacích zkoušek - z českého jazyka a matematiky. Dále je to prospěch v 8. a 9. třídě, u oboru Analytická chemie s důrazem na biologii, chemii a fyziku. Další plusové body může zájemce získat z účasti či úspěchů na soutěžích organizovaných MŠMT. Obecně se počítá s tím, že žák je již motivovaný v daném oboru ze základní školy.


Děkuji za rozhovor

Kateřina Sekyrková

 

Související články
O nový obor na bývalé Obchodní škole ve Dvoře Králové je velký zájem
Textilní průmysl položil základy učňovským oborům ve Dvoře Králové, dnes se orientují na služby
Mění se názvy vybraných středních škol v kraji. Místo dvorské SŠIS bude SPŠ s SOŠ

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 7285x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět